cover-image

Anti-discriminatie beleid

Anti discriminatie beleid Urgent Uitzendburo 

De bedrijfsvoering van Urgent Uitzendburo is erop gericht om iedereen een gelijke kans te geven. Bij Urgent is iedereen welkom. Wij maken geen onderscheidt in geslacht, leeftijd, geloof, burgerlijke staat, zwangerschap, geaardheid, leeftijd, ras, handicap, medische gronden, levens,- politieke,- of geloofsovertuiging, etnische achtergrond of nationaliteit. 

Tijdens de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op de criteria die functie-gerelateerd zijn. Deze gelijke behandeling is ook van toepassing tijdens het verrichten van werkzaamheden bij de opdrachtgevers van Urgent Uitzendburo.

Doel

Het doel van dit beleid is om de medewerkers en derden duidelijkheid en transparantie te geven over:

 1. Wat Urgent Uitzendburo en haar medewerkers verstaan onder discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Urgent Uitzendburo ten opzichte van discriminatie en-/ of discrimineerde verzoeken; 
 3. Handelen door werknemers;
  1. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  2. Waar de medewerkers terecht kunnen voor overleg en/of een melding;
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever;

 

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, geaardheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunten die Urgent Uitzendburo inneemt 

  1. Urgent Uitzendburo wijst iedere vorm van discriminatie af.
  2. Verzoeken vanuit de opdrachtgever tijdens werk en selectie om rekening te houden met bepaalde criteria worden enkel gehonoreerd als er spraken is van objectieve rechtvaardigheid. Er is sprake van objectieve rechtvaardigheid als het selecteren op de gevraagde criteria:
   1. Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er goede -functie gerelateerde- reden is om tijdens de werving en selectie te selecteren op treffende criteria.
   2. Resulteert in het bereiken van een legitiem doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken.
   3. In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van redelijke verhouding ten opzichte van het doel en het ingezette middel;
   4. Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
  3. (De directie van) Urgent Uitzendburo tolereert niet dat medewerkers gediscrimineerd worden door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de flexwerkers die werkzaam zijn onder leiding en toezicht van opdrachtgevers.

Handelen door medewerkers.

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij Mustapha van Veldhuijzen

Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen,  misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij Mustapha van Veldhuijzen Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker wederom terecht Mustapha van Veldhuijzen voor doorverwijzing naar een externe adviseur.

Verantwoordelijkheid van Urgent Uitzendburo 

 1. Urgent Uitzendburo is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor haar werknemers. Iedereen dient met respect met elkaar om te gaan. Er is ruimte voor constructief overleg. Ongewenst gedrag in iedere vorm zal altijd voorkomen proberen te worden. Anders zal dit gedrag worden aangepakt. 
 2. De kenbaarheid en implementatie van het gegeven antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt o.a. verstaan voor het zorgdragen dat de medewerkers;
 3. Geïnformeerd zijn over het beleid;

Dit wordt op de volgende manier gerealiseerd; 

 • Medewerkers krijgen bij indiensttreding bij de benodigde papieren ook het anti-discriminatie beleid. En deze wordt toegelicht. 
 • Het onderwerp wordt tijdens het werkoverleg besproken. 
 • Indien er onduidelijkheden of vragen zijn kunnen de medewerkers terecht bij Mustapha van Veldhuijzen. 
 • De uitzendmedewerkers krijgen bij indiensttreding een beleidsverklaring en de algemene instructie uitgereikt en worden hierover geïnstrueerd.

Er worden goede instructie gegeven hoe je discriminatie kunt herkennen en hoe er omgegaan moet worden met discriminerende verzoeken. 

Dit wordt gerealiseerd op de volgende wijze:

 • Medewerkers krijgen tijdens indiensttreding de benodigde formulieren uitgereikt en toegelicht. 
 • Er worden praktijkvoorbeelden gedeeld en besproken tijdens het werkoverleg.
 • Voorbereid zijn op situaties waarmee zij geconfronteerd kunnen worden tijdens gespreken over discriminatie en hoe ze hierop moeten antwoorden. Deze richtlijnen zijn vastgesteld in de bijlage “Richtlijnen discriminatie verzoeken. 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.